Branschanpassade lösningar för bättre processerComputence Consulting

Computence behandling av personuppgifter

Computence Consulting AB, 556524-6575, nedan Computence är personuppgiftsansvarig följer Dataskyddsförordningens och övriga integritetsskyddsregler avseende behandling av personuppgifter. I tillämplig specifik information beskrivs de mer detaljerade behandlingar av personuppgifter som följer av respektive avtal eller annat engagemang i förhållande Computence. Sådan information gäller i tillägg till, och i förekommande fall med ändring av, informationen nedan. 

Behandling av personuppgifter 

Insamlande

De personuppgifter som Computence behandlar inhämtas främst direkt från dig i samband med tecknande av avtal samt annan kontakt. Därutöver inhämtar vi personuppgifter löpande från allmänt tillgängliga källor såsom privata och offentliga register för att försäkra oss om att uppgifterna är uppdaterade.

Kategorier av personuppgifter

De personuppgifter om dig som behandlas är namn, kontaktuppgifter, personnummer och eventuellt ytterligare uppgifter i enligt med vad som anges i tillämpliga avtal eller information. Computence behandlar även onlineidentifikatorer såsom IP-adresser, MAC-adresser eller motsvarande som lämnas av webbplatsbesökare. 

Syfte

Det huvudsakliga ändamålet med Computence behandling av personuppgifter är att kunna uppfylla förpliktelser och utöva rättigheter enligt avtal och vidta åtgärder som begärts innan eller efter att ett avtal har träffats samt uppfylla krav som ställs på Computence enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Computence behandlar även personuppgifter för marknadsföringsändamål, statistik, systemtester, marknads- och kundanalyser. Därutöver behandlas uppgifterna i syfte att samla och analysera information om nuvarande kunder, intressenter och andra samarbetspartners av både generell och riktad karaktär. Personuppgifter kan även användas för kundundersökningar, inbjudningar till event/evenemang och för att besvara frågor samt i övrigt behandla dina frågor eller ärenden.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen enligt ovan är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran i samband med eller inför ingåendet av sådant avtal eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Därutöver utgörs den rättsliga runden för behandlingen av en intresseavvägning, där Computence berättigade intressen utgörs av t.ex. marknadsföring, analys och produktutveckling. I de fall den rättsliga grunden utgörs av samtycke kommer särskild information om detta tillhandahållas. I tillämpliga avtal eller information kan ytterligare ändamål och rättsliga grunder anges. 

Utlämnande

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra bolag som Computence samarbetar med inom EU- och EES-området. Därutöver kan dina personuppgifter lämnas ut till myndigheter som Computence har skyldighet att lämna uppgifter till. 

Gallring

Dina personuppgifter förvaras inte under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna behandlas. Det innebär t.ex. att personuppgifterna sparas så länge avtal, annat åtagande eller rättsligt anspråk avseende dig och Computence kan göras gällande. Därutöver kan personuppgifter lagras för marknadsföringsändamål, statistik, marknads- och kundanalyser. 

Marknadsföring

Om personuppgifter samlas in eller används för marknadsförings- eller direktmarknadsföringsändamål följer Computence vad som anses vara god sed på området. 

Rekrytering

Dina personuppgifter kommer att användas för rekryteringsändamål och avidentifierad statistik. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är Computence berättigade intresse av att administrera bolagets rekrytering och kompetensförsörjning. 

De personuppgifter som kommer att behandlas: De uppgifter du själv delar, ditt CV, ditt personliga brev och annan information som du lämnar till oss eller till rekryteringspartner. Dessutom kan vi komma att göra anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från eventuella personlighetstester. Vi kan komma att redigera eller ta bort eventuella känsliga personuppgifter från Computence system för att värna individers integritet. 

Personuppgifterna kommer delas med personer som arbetar med rekrytering inom Computence eller externa samarbetspartners inom rekrytering, säkerhet och tillhandahållande av system kan komma att hantera dina personuppgifter vid eventuell fördjupad kandidatbedömning eller bakgrundskontroll för slutkandidater samt vid supportärenden gällande system. Personuppgifterna kommer att behandlas inom EU och EES. 

I samband med rekrytering kommer personuppgifter sparas för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av tillsättning av tjänst i enlighet med gällande diskrimineringslagstiftning. Senast två år efter avslutad rekrytering eller efter inskickande av spontanansökan till kommer uppgifterna att raderas. 

När det gäller spontanansökan kan du när som helst be att få den raderad.

Om ni kontaktar oss i andra frågor

Oavsett om ni har ett avtalsförhållande eller inte med Computence kan kontakt komma att ske, från Computence eller ert håll, via exempelvis e-mail, i olika syften. Beroende på anledningen till kontakten kan de personuppgifter som ni uppger i denna kontakt komma att sparas hos Computence. I största möjliga mån kommer detta i aktuellt fall att klargöras direkt i kommunikationen med oss. Vill ni ha närmare information om eller önskar att eventuella personuppgifter raderas, se kontaktuppgifter nedan.

Dina rättigheter 

Du kan kostnadsfritt begära att få veta vilka av dina personuppgifter som Computence hanterar och för vilka ändamål. Detta sker genom begäran om ett så kallat registerutdrag.   

Du kan begära att dina personuppgifter rättas, så kallat ”Rätt till rättelse”, ifall uppgifterna är felaktiga.  

Du har även rätt att kräva att Computence raderar dina personuppgifter från Computence samtliga system i vissa fall, exempelvis om det inte längre finns något syfte med att personuppgifterna behandlas. I lagen kallas detta ”Rätten att bli bortglömd”.   

Computence har rätt att neka din begäran om radering om det finns avtal eller legala skyldigheter som hindrar. Det kan bland annat vara skyldigheter kommer från andra lagar så som till exempel bokförings- och skattelagstiftning När det rättsliga åtagandet har upphört gallras uppgifterna.

Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling om

  • du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter
  • personuppgiftsbehandlingen är otillåten och du väljer begränsning av personuppgifter i stället för radering
  • personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för men du behöver dessa för etablering eller, utövandet av eller försvar mot rättsliga krav 
  • du invänt mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse

En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas vidare utan ditt samtycke. 

Du har rätt att begära ut personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för de uppgifter som Computence har om dig. 

Om du har lämnat ditt samtycke till oss har du rätt att återkalla detta samtycke. När du återkallar ditt samtycke kommer den behandling som samtycket avsåg upphöra och personuppgifter som samlats in med stöd av ditt samtycke kommer att raderas under förutsättning att de inte behövs för annat ändamål som Computence har rätt att behandla dina personuppgifter för. 

Vad gör Integritetsskyddsmyndigheten och när ska man kontakta dem? 

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att ett företag/organisation/myndighet hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten oavsett relation. 

Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten hittar du på www.imy.se

Finns du hos oss?  - Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till oss på Computence hittar du under fliken ”Kontakt” på vår hemsida.

 

Hem Kontakta oss