Datalager – Integrationer – Rapportlösningar

Vissa branscher, likt fastigheter, saknar heltäckande affärssystem (SAP, Dynamics AX, Oracle, IBS, m fl) och även om sådana finns vill inte alla verksamheter använda dem.

Dessa verksamheter brukar då sätta ihop lösningar med hjälp av enskilda delsystem som stöder specifika processer och verksamhetsfunktioner. I fastighetsbranschen är floran av sådana funktionsspecifika system (Agresso, Fastnet, LEB, XOR, Vitec, DeDu, Bovision, m fl) stor.

Fördelen är att varje del av verksamheten får det bästa systemet för just det som skall stödjas. Till nackdelarna hör att det kan bli en ”snurrstolsmiljö” med mycket växlande mellan olika system. När information från två eller fler system behöver kombineras för t ex Budget, Rapporter och Analyser måste dessutom data och filer hanteras och förädlas manuellt med hjälp av Excel, Databaser och filöverföringar.

En annan omständighet i fastighetsbranschen är att floran av funktionsspecifika system inom varje fastighetsbolag är ganska stor. Det beror på att olika system har både införts för egna verksamheten och övertagits i samband med förvärv och sammanslagningar eller projekt.

Computence adresserar problemet genom att integrera den här typen av funktionsspecifika delsystem (källsystem) så att data kvalitetssäkras, tillgängliggörs via Portal och blir relevant när information från flera olika källor behövs för de arbetsuppgifter som skall utföras.

Resultatet blir delsystem som uppräder som en effektiv, samlad lösning och data har hög relevans. Tack vare renodlingen kan ibland delsystem som överlappar varandra även konsolideras.

I botten på de lösningar som utvecklas finns alltid plattformar i form av SQL Server och något slags BI (”Business Intelligence”) verktyg. Det kompletteras med särskilda gränssnitt och Portaler såsom Microsoft Share Point men även Office där Excel finns. Dessa Portaler syftar till att göra rapporterna mer aptitliga, lättanvända och att förbättra stödet för olika processer. Kopplingen till funktionsspecifika delsystem, alltså datakällor, sker oftast med hjälp av SSIS men även BizTalk förekommer.